Browsing by Author ธรรมกิตติ์, ธรรมโม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การพัฒนาสื่อประสมนิทานพื้นบ้านล้านนาเรื่อง วอกไคหิน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1เถลิงเกียรติ ตันใจ; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2555การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาล้านนาของสถาบันล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วรนัย, ไชยวงค์ญาติ; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม; อำนาจ, หงษ์ทอง
2553การวิเคราะห์ข้อบกพร่องด้านไวยากรณ์ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นิดา, พรินทรากุล; อัญชลี, วงศ์หล้า; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม
2559การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกกับสโมสรฟุตบอลที่ได้รับความนิยมตะวัน, อ้วนสมบูรณ์; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม
2558คนจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่:กรณีศึกษาผู้อพยพชาวจีนในประเทศไทยด้วยวิธีพินิจเชิงชีวประวัติหม่า, เทา; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม; ยศ, สันตสมบัติ; อนาโตล, โรเจอร์ เป็ลติเยร์
2560ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จื้อถัง, เฉน; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม
2553ความสามารถด้านทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในสถานบริการสปา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มนัญชา, วงศ์อ้าย; อัญชลี, วงศ์หล้า; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจศูนย์บริการดูแลรถยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ศิริรัตน์, ญาติฝูง; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม; เสาวณี, ใจรักษ์
2555ผลการใช้สื่อดนตรีดิจิตัลสำหรับเด็กที่มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งอุดมศักดิ์, ชวชาติ; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม; ไกรสิทธิ์, พิรุณ