Browsing by Author ทรงยศ, คำชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเข้าสุ่ประชาคมอาเซียนของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนวพร, จารุมณี; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
2558การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านแม่ใจใต้ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่จตุพร, ปัญญาไว; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
2554การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางวิชัย, แปงแก้ว; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
2561การศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถนนเชียงใหม่-ฮอด จังหวัดเชียงใหม่สุวิชญาน์, ใจหนิม; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
2553บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่อำพล, เขมรรัตน์; จำรูญ, ยาสมุทร; ทรงยศ, คำชัย
2553ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่บุญมี, จี้ฟู; จำรูญ, ยาสมุทร; ทรงยศ, คำชัย
2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช และระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่วิทยา, เทิดไพรพนาวัลย์; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; ทรงยศ, คำชัย
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชากรตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ณรงค์ศักดิ์, อินต๊ะ; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
2561ผลการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่เดือนฉาย, ปั๋นป้อม; สายหยุด, มูลเพ็ชร; ทรงยศ, คำชัย