Browsing by Author ดาวรุ่ง, วีระกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กระบวนการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีทในจังหวัดเชียงใหม่ชวนชม, บุญศิริ; ประสิทธิ์, ม้าลำพอง; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2552การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1พรชัย, อุดมพาณิชย์; สกล, แก้วศิริ; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2550การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่พิทยา, ศรสุวรรณ; พีระพงษ์, บุญศิริ; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2555การพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอรอุมา, เชาว์เลขา; วรรณวดี, ม้าลำพอง; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2547การพัฒนาครูแกนนำเพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกอบรมสำหรับวิทยากรและระดับกลุ่มโรงเรียนสายทอง, วิชิตาภา; เกตุมณ๊, มากมี; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2552การศึกษาสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียน ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนประเสริฐศักดิ์, ปันคำมา; ชาตรี, มณีโกศล; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2552การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาไตรมิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1พินิจ, สุปัญญาวิโรจน์; สกล, แก้วศิริ; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2552การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเดาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังฤษจากบริบท และทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการประสบความสำเร็จเป็นทีมกับรูปแบบการสอนแบบบรรยายชิสา, บุญเจริญ; ประภัสสร, กระแสชัย; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2550การเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่นอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบ้านแม่ขัก ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่อนุวัฒน์, นิวาศานนท์; ชูสิทธิ์, ชูชาติ; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2548การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนแส้นทางอาชีพใหม่ของหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบาร์เบียร์ปรารถนา, ไมล์ถึง; สมศักดิ์, ภู่วิภาดาวรรธน์; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2546ความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เพ็ญศรี, ปันชัย; กมล, รักสวน; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2551ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางครอบครัว สภาพแวดล้อมทางสังคม และลักษณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายธีริศรา, เงินปลั่ง; กัลยา, ธรรมพงษา; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2551ประสิทธิผลของการเรียนการสอนเรขาคณิตวิเคราะห์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : โปรแกรมจีออร์เมเตอร์สเก็ตแพ็ดรัตนา, นันทชัย; กัลยา, ธรรมพงษา; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2548พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ปกรณ์กิตติ์, ม่วงประสิทธิ์; พีระพงษ์, บุญศิริ; ดาวรุ่ง, วีระกุล