Browsing by Author ณัฐิยา, ตันตรานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายพิมลมาศ, ยะอนันต์; ยุพิน, อินทะยะ; ณัฐิยา, ตันตรานนท์
2563การพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูแกนนำสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทนงศักดิ์, จันทบุรี; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2562การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำชุมชนต้นแบบของจังหวัดลำปางพรนับพัน, วงศ์ตระกูล; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง
2562การศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนจิรารัตน์ , กระจ่างดี; ณัฐิยา, ตันตรานนท์
2562รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์พุทธินันทน์, บุญเรือง; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; สมเกตุ, อุทธโยธา; สำเนา, หมื่นแจ่ม