Browsing by Author ณัฐิยา, ตันตรานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายพิมลมาศ, ยะอนันต์; ยุพิน, อินทะยะ; ณัฐิยา, ตันตรานนท์
2564การพัฒนาคู่มือการบริหารงานบุคคลในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคเหนือตอนบนพัทยา, เชี่ยววิชา; สมเกตุ, อุทธโยธา; ณัฐิยา, ตันตรานนท์
2564การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่กมลฤทัย เนตรทิพย์; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์; ณัฐิยา, ตันตรานนท์
2563การพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูแกนนำสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทนงศักดิ์, จันทบุรี; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2562การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำชุมชนต้นแบบของจังหวัดลำปางพรนับพัน, วงศ์ตระกูล; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง
2562การศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนจิรารัตน์ , กระจ่างดี; ณัฐิยา, ตันตรานนท์
2564คู่มือการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานทักษะที่จำเป็นสาหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15พิไลรัตน์, ต๊ะมา; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; สายฝน, แสนใจพรม
2562รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์พุทธินันทน์, บุญเรือง; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; สมเกตุ, อุทธโยธา; สำเนา, หมื่นแจ่ม