Browsing by Author ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูนพระมหาศุทธพันธ์, จันต๊ะนาเขต; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; ชาตรี, มณีโกศล
2551การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อรุณศรี, วัลลภา; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
2549การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2ราณี, ไชยวงค์; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; สนธยา, สวัสดิ์
2550การสร้างแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความก้าวหน้าทางการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปีกัณชลีย์, จินดารัตน์; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; สนธยา, สวัสดิ์
2552การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเพลงประกอบและไม่มีเพลงประกอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4คนึงนิจ, จันทร์แก้ว; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; ปิยะดา, พูลทาจักร์