Browsing by Author จุฑามาศ, หนุนชาติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูรายวิชาวิธีสอนชีววิทยา โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานจุฑามาศ, หนุนชาติ
2561การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ประเภทสอบคัดเลือกและโควตา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อรทัย, อินตา; สิตา, ทายะติ; ทัศนีย์, อารมย์เกลี้ยง; จุฑามาศ, หนุนชาติ; นฤมล, คำปัญญา
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สิตา, ทายะติ; จุฑามาศ, หนุนชาติ