Browsing by Author จินตนา, มัธยมบุรุษ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2547กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพของชาวไทเขิน : กรณีศึกษาบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ศิรานุช, อ่อนอ้น; พีระพงศ์, บุญศิริ; จินตนา, มัธยมบุรุษ
2552การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ญาณกร, แสงสุวรรณ; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ
2552การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบอานงค์, ปินตา; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ
2552การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สำเนียง, อัตไพบูลย์; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ
2552การใช้กระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตอำเภอแม่สะเรียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2มนัส, จันทร์กุญชร; สุธีร์, นนทภา; จินตนา, มัธยมบุรุษ
2547ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง : กรณีศึกษากะเหรี่ยงหมู่บ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ณัฐพงศ์, แสงรักษาวงศ์; ประชัน, รักพงษ์; ประสิทธิ์, เลียวสิริพงศ์; จินตนา, มัธยมบุรุษ