Browsing by Author กมลทิพย์, คำใจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ 9Ps ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ชเนรินทร์, หมดห่วง; กมลทิพย์, คำใจ
2561การประเมินผลการควบคุมภายในและแนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่สรัญญา, ทั้งสุข; กมลทิพย์, คำใจ
2564การรับรู้มาตรการช่วยเหลือและความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทองชาคริต, กระแสร์คุปต์; กมลทิพย์, คำใจ
2019การวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียนปีที่ 2กมลทิพย์, คำใจ
2561การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่สิรินภา, ทาระนัด; กมลทิพย์, คำใจ
2558การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ธัญญรัตน์, มาลัย; กมลทิพย์, คำใจ
2560คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่องค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเขียงใหม่ธันวนี, ประกอบของ; กมลทิพย์, คำใจ
2558คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชัยนาทปมินตา, สมณะ; กมลทิพย์, คำใจ
2560ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออลูมิเนียมสำเร็จรูป Lynn ผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อรรถพล, ฟูไฟ; กมลทิพย์, คำใจ
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นผู้ประกอบการชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ศุภชัย, คีรีสัตยกุล; กมลทิพย์, คำใจ
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หลิงหยุน, หยาง; กมลทิพย์, คำใจ
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่กับโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่กนิจษ์ฐา, หาญตระกูล; กมลทิพย์, คำใจ
2561พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สุนทรีย์, ศิริจันทร์; กมลทิพย์, คำใจ
2561แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 3กมลทิพย์, คำใจ
2561แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3กมลทิพย์, คำใจ
2558แรงจูงใจของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พักตร์พิมล, สมบัติใหม่; กมลทิพย์, คำใจ