Browsing by Author สิริวันทน์, ชัยญาณะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนนิเทศก์, ธาตุอินทร์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เทพประวิณ, จันทร์แรง
2551การบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาในทัศนะของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ไสว, จันทรมณี; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เรืองเดช, วงศ์หล้า
2552การบริหารจัดการหอพักของโรงเรีนยรัฐบาลและเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตามความคิดเห้นของนักเรียนพักนอนขจร, โล่ภูสรรค์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2550การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1อธิโชค, ประสพโชควัฒนา; ประวัติ, พื้นผาสุข; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2554การพัฒาสื่อมัลติมีเดียด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมสำหรับมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยาบุษบา, ไพสิฐสิริรักษา; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; อำนาจ, หงษ์ทอง
2551การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5โอฬาร, เปลา; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2549การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาบทบาทของเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนบ้านม่วงคำ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ณัฐพล, พลเยี่ยม; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2552การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ทองปอนด์, พิพิธภัณฑ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
2549การศึกษาบทบาทของเครือข่ายชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในเขตพื้นที่ภาค 5 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมประเสริฐ, อินทรัตน์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2549การศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่เน้นทักษะการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนบ้านคาหาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบุญยวง, บุตรซาว; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
2550การศึกษาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนชนินทร์, แสงต่าย; ชูสิทธิ์, ชูชาติ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2550การสร้างรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านปางไม้ตะเคียน ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่วรัฐพร, ปัญญาปัน; ชูสิทธิ์, ชูชาติ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2550การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนในทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ปาริชาติ, พงษ์แขก; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2550ขวัญและกำลังใจของครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ดำรงศักดิ์, เขตวัง; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
2551ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1บุญผล, ชัยเดช; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เทพประวิณ, จันทร์แรง
2547ความคิดเห็นของคณะกรรมการและสมาชิกต่อการดำเนินงานของ "ศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน" อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาพระมานพ, เผ่ากันทะ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; สินธุ์, สโรบล
2549ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางเกี่ยวกับการเล่นพนันฟุตบอลเกรียงศักดิ์, มณีภาค; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2549ความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจดำรง, คำภีระ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2550ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกาาแม่ฮ่องสอน เขต 2บวร, เรืองสวัสดิ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
2549ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่วัสสันต์, กองรัตน์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์