Browsing by Author สิริวันทน์, ชัยญาณะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 45 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่ม่ต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่พิมลพร, จันทร์สมดี; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เทพประวิณ, จันทร์แรง
2550ความพึงพอใจของครูวิชาการและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2อภิชาติ, อินตา; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2550ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอแม่ลาน้อย เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ชาญ, เมืองโคตร; ประวัติ, พื้นผาสุข; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2550ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2พิเชษฐ์, บุญสุ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เรืองเดช, วงศ์หล้า
2550ความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4เพลินพิศ, พรหมโน; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2551ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5กิตติพงษ์, บัวลอยลม; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2551คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ทวีชัย, สิงห์โทราช; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2550คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในการทำหน้าที่นิเทศภายในของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในทัศนะของครูผู้สอนทรงยศ, หล้าสุข; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เทพประวิณ, จันทร์แรง
2551ทัศนะของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1จรรยา, พวงเงินมาก; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; เทพประวิณ, จันทร์แรง
2549ทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำพร, ภิยารมณ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2550ทัศนะของผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนเอกชนขนาดกลางในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประภาภัทร, บัวเขียว; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2551ทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อปัญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1เสน่ห์, ญาณพันธุ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2548ทัศนะเกี่ยวกับการถ่ายโอนอำนาจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่สมบูรณ์, ใจงาม; ดิเรก, พรสีมา; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2551บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ประสาน, ประทุมมณี; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2551ปัญหาและความต้องการของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5เอกกมล, เยาวนา; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวิณ, จันทร์แรง
2550พฤติกรรมการจัดการขยะและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยธนพร, เรือนคำ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2550สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 2ธนากร, เม่นแต้ม; เรืองเดช, วงศ์หล้า; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2560สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนวรรณระเบียบ, บุญเกิด; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2550สภาพปัญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายชาติพันธุ์ในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1โอฬาริก, ครองสวัสดิ์; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
2551สภาพปัญหาในการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1จิตรา, ไชยรังษี; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวิณ, จันทร์แรง