Browsing by Author ชัยมัง, อภิสิทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การผลิตสื่อเอนิเมชั่นรายวิชาแบดมินตันสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชัยมัง, อภิสิทธิ์; Chaiyamang, Apisit
Feb-2550การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชากรีฑาประเภทลู่และลานชัยมัง, อภิสิทธิ์
2549การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกระบวนการทดสอบ สมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ชัยมัง, อภิสิทธิ์; Chaiyamang, Apisit
2547สภาพการปฏิบัติงานและปัญหาในการพัฒนาครูพลศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนชัยมัง, อภิสิทธิ์; Chaiyamang, Apisit
19-Jan-2561โครงการวิจัยการจัดทําชุดกิจกรรมในการพัฒนาการ ทางดานรางกายของเด็กกอนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมชัยมัง, อภิสิทธิ์