Browsing by Author จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เกษม, พงษ์เดช; สุพรชัย, ศิริโวหาร; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์
2553การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน : จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูนศิโรเวฐน์, ปัญญา; โกมล, แพนพา; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์
2558การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.ชม.2257 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่อรรพล, คนเพียร; สุพรชัย, ศิริโวหาร; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์
2558การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลตำบลในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ปรีชา, เพชรกิติสิริกุล; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์; สุชาติ, ใจภักดี
2555ความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาสังคมของผู้สูงอายุ : กรณีเทศบาลตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่อังกูร, ยาสุวรรณ; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์; มนัส, สุวรรณ
2555รูปแบบการจัดการของครอบครัวและชุมชนในการรองรับเด้กและเยาวชนหลังถูกปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่รัตติกาล, สุวรรณปัญญา; สมพงษ์, บุญเลิศ; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์
2558สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : จังหวัดเชียงใหม่กชพร, ชื่นวงศ์; สุพรชัย, ศิริโวหาร; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์
2556แนวทางการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการสร้างเครือข่ายของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่พิทักษ์, ตุ้มอินมร; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์; สุชาติ, ไจภักดี