Browsing by Author กมลณัฏฐ์, พลวัน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2558กลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดของธุรกิจนำเที่ยว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่กลุ่มบริษัทเกาหลี-ไทยหทัยทิพย์, คงแดง; กมลณัฏฐ์, พลวัน
2560การผลิตเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดลำปางรุจิรา, จูเจริญ; กมลณัฏฐ์, พลวัน
2552การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Simple Tense และ Past Simple Tense ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ปานฤทัย, สิทธิราษฎร์; สุธีร์, นนทภา; กมลณัฏฐ์, พลวัน
2554การพัฒนาสื่อดิจิตอล ของภาพจิตรกรรมฝาผนัง จากวรรณกรรมชาดก เรื่อง ก่ำก๋าดำนิรัติศัย, หงษ์ทอง; เสรี, ปานซาง; กมลณัฏฐ์, พลวัน
2555การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายศิรินทร์ทิพย์, ชุมภูเมือง; กมลณัฏฐ์, พลวัน; ประยุทธ, วงศ์แปง
2554การศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุนชนบ้านเอียก หมู่ 5 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่จิราวรรณ์, ชัยวงค์; กมลณัฏฐ์, พลวัน; ศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์
2554การศึกษารูปแบบองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารถลัษนันท์, พุทธิวชิรปัญญา; กมลณัฏฐ์, พลวัน; เสรี, ปานซาง
2554การอนุรักษ์พระวิหารลายคำและจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารด้วยสื่อวีดิทัศน์กฤตยา, พวงมะลิ; กมลณัฏฐ์, พลวัน; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
2560การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Konvy.com สำหรับธุรกิจเครื่องสำอางของผู้จำหน่ายในประเทศไทยเพียรวดี, มณีขัติย์; กมลณัฏฐ์, พลวัน
2558ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกช่างถ่ายภาพเพื่อนถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตปริญญาตรีของสถานศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ธนกฤต, คำมี; กมลณัฏฐ์, พลวัน
2562รูปแบบพัฒนาการสื่อสารเชิงคุณธรรมของผู้นำทางการศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 15กรศิริ, กรองสุดยอด; กมลณัฏฐ์, พลวัน; มนัส, สุวรรณ; สุบัน, พรเวียง