Browsing by Author กมล, รักสวน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่อ่องสอนประจวบ, ลังกา; อรพินทร์, ศิริบุญมา; กมล, รักสวน
2554การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนธงชัย, สงวนสิทธิ์; อรพินทร์, ศิริบุญมา; กมล, รักสวน
2546ความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เพ็ญศรี, ปันชัย; กมล, รักสวน; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2551แนวทางการพัฒนาการบริหารพัสดุ โรงเรียนห้องสอนศึกษาอำภา, สุกรคามกุล; ประพันธ์, ธรรมไชย; กมล, รักสวน